logo
Kent yaşamının dar ve zorlu alanlarını rahat, nefes alınan projeler ile değerli insanlarımız için yaşanır kılar.
Konut, otel, alışveriş merkezi ve yaşamın her karesinde yer alan mekanları tasarlıyor ve üretiyoruz.

Kentsel Dönüşüm Kararı Verilmiş Binalarınızı En İyi Şekilde İnşa Ediyoruz

Kentsel Dönüşüm Kararı Verilmiş Binalarınızı En İyi Şekilde İnşa Ediyoruz

Sizler için deprem ve doğal afetlere en dayanıklı yapıları inşa ediyoruz. Kullandığımız kaliteli malzemeler ve profesyonel ekibimizle projelerimizi en titiz şekilde tamamlıyoruz.

Kentsel dönüşümüne karar verilmiş yapılarınızı baştan sona sağlam ve kullanışlı yapılar haline getiriyoruz.

Kentsel dönüşüm için atacağınız adımlarda, süreçlerde ve sorunlar da bizimle iletişime geçebilirsiniz. İdeal yapı olarak sizlere afete dayanıklı, sağlam ve modern binalar inşa ediyoruz.

Geçmişten gelen bilgi birikimimiz ve uzmanlığımızla müşterilerimize kaliteli, güvenli bir yaşam sürecekleri sağlam yapılar oluşturmaktayız.

Projelerimizle müşterilerimize yaşanabilir, huzur verici bir alan ve birçok merkezi, prestijli noktaya yakın olabilme imkanı sunuyoruz.

Kentsel dönüşüm mevzuatı için tıklayın.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm, zemin ve altyapı olarak sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamına elverişli olmayan bölgelerin ıslah edilmesidir. İyileştirme, tehlikeli yapıların yıkılarak yenilerinin modern teknolojiye uygun ve depreme dayanıklı bir şekilde yeniden inşa edilmesi suretiyle yapılır. Kentsel dönüşüm ile doğal afetlerin meydana getirebileceği zararın en aza indirilmesi amaçlanır.

Özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun yayımlanmasıyla Kentsel dönüşüm kavramı günlük hayatımızda çok daha fazla yer almaya başladı. Ülkemizin önemli bir kısmının birinci ve ikinci derece deprem kuşağında yer alması durumu da göz önünde bulundurulduğunda bu kanunun önemi artıyor.

Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel dönüşümün uygulanabilmesi için bazı şartlar vardır;

 • Bu kapsamda öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş bir kuruluştan yapının çeşitli noktalarından ve özellikle taşıyıcı kolonlarından karot örneği alınması suretiyle riskli yapı raporu alınması gerekir.
 • Yapının riskli olduğu uzman raporuyla tespit edildikten sonra bu raporun kesinleşmesi gerekmektedir. Rapor ilgili tapu müdürlüğü aracılığıyla riskli yapıdaki kat maliklerine tebligatla bildirilir.
 • Tebligat sonrası her bir kat malikinin 15 gün içinde riskli yapı raporuna itiraz hakkı vardır. Eğer riskli yapı tespit raporuna riskli yapıdaki kat maliklerince itiraz edilmezse rapor kesinleşir. Rapora itiraz edilirse itiraz, ilgili disiplinlerde uzman dört öğretim üyesi ve Bakanlıkça atanan üç Bakanlık yetkilisinden oluşan komisyonca karara bağlanır. Yapı malikleri, riskli yapı tespit raporuna karşı itiraz sonucunu tebliğ aldıktan itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde kararın iptali için dava açabilirler.
 • Raporun kesinleştirilmesi sonrasında malikler Sermaye Piyasası Kurumundan lisanslı bir değerleme kuruluşuna taşınmazın değerini tespit ettirebilirler. Raporun kesinleşmesi ve bütün maliklerce anlaşma sağlandıktan sonra bir müteahhit ile sözleşmesi yapılması suretiyle inşaata başlanması mümkündür.

Kentsel Dönüşüm İçin Riskli Yapı Nasıl Tespit Edilir?

6306 sayılı Kanunun 3.maddesine göre riskli yapıların tespiti, masrafları maliklere ait olmak üzere Bakanlığın yönetmeliğine uygun şekilde Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yaptırılmak suretiyle belirlenir. Riskli yapı tespiti yapı malikleri ya da kanuni temsilcilerince yapılabilir. Bu tespitin sonucu Bakanlığa ya da idareye bildirilir. Bakanlığın süre tanıyarak riskli yapıların tespitini maliklerden ya da kanuni temsilcilerden isteme yetkisi vardır. Bu süre içinde riskli yapı tespiti yaptırılmazsa Bakanlık kendisi de yaptırabilir.

Riskli Bina Tespit Süreci Nasıldır?

 1. Binanın oturduğu Zemin durumunu belirlemek için SİSMİK Zemin Etüdü (isteğe bağlı Sondaja Dayalı Zemin Etüdü)hazırlanır.
 2. Binanın mevcut durumu için  BİNA RÖLEVESİ çizilir.
 3. Binadan yeter sayıda Karot  ile Beton numune alınarak numunelerin Yapı Laboratuvarında testleri yapılır; Bina Beton Dayanımı belirlenir.
 4. Röntgen Cihazı ile Betonarme Taşıyıcı elemanlardaki demirlerin çap, adet, aralıkları belirlenir.
 5. Betonarme Taşıyıcı elamanların bazılarında sıyırma işlemi yapılarak Demirlerdeki pasın buna bağlı taşıyıcı elamanlardaki zayıflamalar tespit edilir.
 6. Numunesi alınan yapının Modellemede kullanılacak önemli veriler Laboratuvar ortamında çeşitli deneyler ve çalışmalar ile tespit edilmesi.
 7. Bilgisayara’ da Binanın 3 Boyutlu Modeli tasarlanır ve yapılan simulasyonlar ile Binaya DEPREM Yükleri etki edilerek Bina Deprem Dayanıklılığı Belirlenir.
 8. Binada yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında BİNANIZA ait RİSKLİ BİNA TESPİTİ RAPORU hazırlanır.

Riskli Binanın Kentsel Dönüşüm Bağlamında Yıkımı

Bir yapının 6306 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyularak riskli yapı olduğunun tespitinden sonra yıkım işleminin uygulanması gerekir. Riskli yapının tespitinden sonra bu yapıda ikamet eden malik, kiracı ya da sınırlı ayni hak sahiplerine binanın yıktırılması için 60 gün süre verilir. Bazı durumlarda bu süreye ek 30 gün daha verilebilir. Bu süre içinde bina yıktırılmazsa binanın idari makamlarca yıktırılacağı belirtilir.

Yorum Yok

Yorum Yap